Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01) i čl. 59. Statuta Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a Republike Hrvatske, Osnivačka Skupština Udruge hrvatskih vojinih invalida Domovinskog rata Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad, dana 05. prosinca 2010., donosi

 

S T A T U T

UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

NOVI ZAGREB – ISTOK
I
NOVI ZAGREB – ZAPAD

 

I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA NOVI ZAGREB – ISTOK I NOVI ZAGREB – ZAPAD (u daljnjem tekstu: Udruga HVIDR-a NOVI ZAGREB – ISTOK i NOVI ZAGREB – ZAPAD je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

1. Udruga nosi ime „Udruga hrvatskih vojinih invalida Domovinskog rata Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad";

2. Skraćeni naziv udruge je „Udruga HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad".

Članak 3.

1. Sjedište „Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad", Zagreb; Odluku o promjeni adrese donosi predsjedništvo Udruge.

 

PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Članak 4.

1. „Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad" djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 5.

1. Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad je pravna osoba i upisuje se u registar Ureda za opću upravu Grada Zagreba.

 

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE

Članak 6.

1. Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad zastupa i predstavlja predsjednik.
2. U slučaju ostavke, suspenzije i duže spriječenosti ili izočnosti predsjednika, udrugu zastupa i predstavlja dopredsjednik ili član Predsjedništva kojeg ovlasti Predsjedništvo udruge.

 

PEČAT, ZNAK I ZASTAVA UDRUGE

Članak 7.

1. Pečat Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv udruge; u sredini se nalazi znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.
2. Znak Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad je znak vojnog invalida – osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.
3. Zastava Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad pravokutnog je oblika i plave boje (2m x 1 m). U sredini zastave nalazi se kvadratični znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom, tiskan žutom bojom. Iznad znaka u pravilnom rasporedu stoji naziv Udruga HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad tiskan žutom bojom.

II

CILJEVI UDRUGE

Članak 8.

1. Cilj Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad je socijalna i pravna zaštita svojih članova.

Članak 9.

1. Cilj Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad ostvaruje se:
• sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojinih invalida iz Domovinskog rata
• promicanje istine o Domovinskom ratu
• brigom o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
• brigom o osiguranju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog života
• brigom o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
• promicanjem tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti svojih članova
• sudjelovanjem i potporom u radu navedenih organizacija i srodnih međunarodnih organizacija koje se bave problemima osoba s invaliditetom
• promicanjem hrvatskih nacionalnih, povjesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednosta, te promicanjem i oplemenjivanjem moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda

 

UDRUŽIVANJE I ODNOSI PREMA DRUGIM UDRUGAMA

Članak 10.

1. Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad udružuje se u Zajednicu udruga HVIDR-a Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: HVIDR-a Grada Zagreba), koja je članica Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a Republime Hrvatske (u daljnjem tekstu: HVIDR-a RH).
2. Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad može surađivati sa srodnim udrugama u Domovini i inozemstvu radi ostvarenja svojih ciljeva.

 

JAVNOST RADA

Članak 11.

1. Rad Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad je javan.
2. Javnost se može isključiti sa sjednice pojedinog tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad odlukom tog tijela.

III

ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

1. Članom Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad može postati hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i pripadnik hrvatskog vijeća obrane i posjeduje pravovaljanu potvrdu o stradavanju pripadnosti postrojbi Oružanih snaga RH i MUP-a.
2. Član Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad (osobe navedene u stavku 1.) ima prebivalište na području djelovanja udruge, a svojim učlanjenjem:
• Prihvaća načela, program i Statut udruge
• Izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad
• Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad na temelju Pravilnika koji donosi HVIDR-a RH.

 

UČLANJENJE

Članak 13.

1. Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji želi postati članom Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad podnosi vlastoručno potpisan pristupni list.
2. Predsjedništvo udruge u roku od 30 dana utvrđuje da li kandidat za članstvo ispunjava uvjete iz prethodnog članka i da li je kandidat priložio uredno popunjen i potpisan šristupni list. Predsjedništvo udruge može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo s naznačenim obrazloženjem i poukom o prigovoru.
3. Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat u roku 8 dana od dana prijema odluke ,ože uložiti prigovor na odbijenicu. U tom slučaju Predsjedništvo HVIDR-e Grada Zagreba provodi raspravu o prigovoru, te donosi odluku o učlanjenju, koja mora biti obrazložena.
4. Članstvo se stječe donom odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz stavka 3. ovog članka pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen, a stupa na snagu danom izrade članske iskaznice, koja je u nadležnosti HVIDR-e RH.
5. O reviziji zahtjeva za članstvo radi neispunjavanja uvjeta iz članka 12. ovog Statuta i članka 14. stavka 4. i 5. Statuta HVIDR-a RH, odlučuje Glavni odbor HVIDR-a RH.

Članak 14.

1. Ukoliko član promjeni prebivalište, dužan je u svojoj udruzi preuzeti odjavnicu s kojom se upisuje u drugu Udrugu HVIDR-a, prema mjestu novog prebivališta.
2. Višestruko članstvo nije dopušteno.

 

Prava i obveze člana udruge

Članak 15.

1. Član Udruga HVIDR-a Novi Zagreb- Istok i Novi Zagreb – Zapad ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju udruge, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima.
2. Član Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad ima pravo od strane članova tijela udruge biti obaviješten o radu udruge, donesenim odlukama i zauzetimvstjalištima.
3. Član Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad ima pravo birati članove tijela udruge.
4. Član Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad ima pravo biti biran u tijela udruge.

Članak 16.

1. Član Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad ima obveze:
• ostvarivati ciljeve udruge
• pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad i Hvidr-a RH.
• provoditi odluke tijela udruge
• čuvati interese i ugled udruge
• izvijestiti udrugu o promjeni statusnih ili drugih podataka evidentiranih u pristupnom listu u roku 15 dana od dana nastanka promjene
• poštivati moralni kodekst ponašanja u udruzi
• redovito plaćati članarinu

OBAVEZE ČLANOVA U TIJELIMA UDRUGE

Članak 17.

1. Izabrani članovi u tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad imaju ista prava i obveze kao i ostli članovi udruge.
2. Izabrani članovi u tijela udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine udruge, podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati s članovima udruge o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 18.

1. Član Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata udruge, tr općih akata HVIDR-a Grada Zagreba i HVIDR-a RH.

PRESTANAK ČLANSTVA U UDRUZI

Članak 19.

1. Članstvo u Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad prestaje:
• smrću člana
• istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
• isključenjem
• gubitkom statusa HRVI, odnosno , drugih uvjeta propisanih člankom 12. Ovog Statuta
• neplaćanjem članarine duže od 1. godine.

2. Član Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad ima pravo istupiti iz članstva udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.
3. Član udruge može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze. Odluku o isključenju donosi Sud časti HVIDR-a Grada Zagreba. Protiv odluke o isključenju dopušten je prigovor Sudu časti Zajednice županijskih zajednica udruge HVIDR-a RH (u daljnjem tekstu HVIDR-a RH).
4. Suspenzija i prestanak članstva određeni su člankom 19. Statuta HVIDR-a RH.

IV

UNUTARNJI USTROJ UDRUGE HVIDR-a NOVI ZAGREB – ISTOK
I NOVI ZAGREB – ZAPAD

Opće odredbe

Članak 20.

1. Unutarnji ustroj Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – istok i Novi Zagreb – Zapad je sustav kojeg čine ustrojstveni oblici udruge u smislu infrastrukture, posredstvom kojih Udruga HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad i njeni članovi ostvaruju ciljeve udruge.
2. Ustrojstveni oblik Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad je:
Ogranak Udruge HVIDR-a Grada Zagreba
3. Ogranak se formira spram opravdane potrebe na području djelovanja Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad odlukom Predsjedništva udruge, a uz prethodnu suglasnost Predsjedništva HVIDR-a Grada Zagreba.
4. Ogranak nema svojstvo pravne osobe.

Ogranak Udruga HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad.

Članak 21.

1. Tijela ogranka su:

Skupština (svi članovi ogranaka) Udruga HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad
Izvršni odbor (sastoji se od 5 – 7 članova, uključujući predsjednika ogranka i tajnika)

Zadaće i ovlasti tijela ogranka Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 22.

1. Zadaće Skupštine ogranka su:
• donosi Pravilnik o radu izvršnog odbora
• razmatra i usvaja izvješće o radu izvršnog odbora
• bira članove izvršnog odbora
• bira predsjednika i tajnika ogranka
• bira kandidate za tijela ogranka Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad
• raspravlja o bitnim ptianjima i donosi odluke s tim u svezi

2. Sjednice Skupštine održavaju se 1. godišnje. Na sjednicu Skupštine pozivaju se pismenim putem svi članovi ogranaka, a sjednici nazočni čine kvorum. Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Članak 23.

1. Zadaće izvršnog odbora ogranka su:
• provodi odluke Skupštine
• provodi odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad
• rukovodi radom ogranka
• donosi plan aktivnosti
• o svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad
• predlaže kandidate za tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

2. Sjednice izvršnog ogranka održavaju se u pravilu 1. mjesečno. Sjednica izvršnog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno ½ članova izvršnog odbora. Izvršni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom glasova članova izvršnog odbora.

V

TIJELA UDRUGE HVIDR-a NOVI ZAGREB

Članak 24.

1. Tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad su:

Skupština
• Predsjedništvo
• Nadzorni odbor

Skupština Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 25.

1. Skupština Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad čine svi članovi udruge.

 

Zadaće i ovlasti Skupštine
Udruga HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 26.

1. Skupština Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad donosi Statut udruge

• Donosi plan i program rada udruge
• Razmatra i usvaja izvješća o radu tijela udruge
• Bira i razrješava dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – istok i Novi Zagreb – Zapad
• Bira delegate u Skupštinu HVIDR-a Grada Zagreba i bira kandidate za tijela HVIDR-a Grada Zagreba
• Donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
• Može donijeti odluku o prestanku postajanja Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad. Skupština Udruga HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad radi prema poslovniku kojeg sama donosi.

 

Sjednice Skupštine Udruga HVIDR-a Novi Zagreb – istok i
Novi Zagreb – Zapad

Članak 27.

1. Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad mogu biti redovne i izvanredne.
2. Na sjednicu Skupštine pozivaju se preporučenim pismenom pozivi svi članovi udruge 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
3. Sjednica Skupštine nazočni članovi udruge čine kvorum.
4. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 28.

1. Redovne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad 1. godišnje.
2. Izvanredne sjednice Skupštine saziva:
- predsjednik udruge na temelju:
• odluke Predsjedništva
• pismenog zahtjeva 1/3 članova Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad
• odluke Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad
• odluke Suda časti HVIDR-a Grada Zagreba

Predsjednik udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik udruge ne sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, istekom roka izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

• Glavni odbor HVIDR-a RH u slučajevima kršenja odredaba općih akata Udruge HVIDR-a Novi Zagreb-Istok i Novi Zagreb-Zapad, HVIDR-a Grada Zagreba i HVIDR-a RH, te interesa i ugleda HVIDR-a RH, od strane predsjednika i članova tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad, temeljem čl. 26. st. 1. t. 12. Statuta HVIDR-a RH.

Odlukom Glavnog odbora raspuštaju se tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad i imenuje povjerenika za sazivanje izvanredne izborne skupštine Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad.

 

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE HVIDR-a NOVI ZAGREB-ISTOK I NOVI ZAGREB-ZAPAD

Članak 29.

1. Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad čine predsjednik Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad, dopredsjednik i najmanje 7 članova predsjedništva udruge.

 

Zadaće i ovlasti Predsjedništva Udruga HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i
Novi Zagreb – Zapad

Članak 30.

1. Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad:

• izrađuje poslovnik o svom radu
• utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta udruge
• između dvije sjednice Skupštine obavlja funkciju Skupštinu udruge
• donosi opće akte udruge u skladu sa Statutom udruge
• provodi odluke Skupštine udruge
• donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
• brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva udruge
• donosi plan aktivnosti udruge
• upravlja imovinom udruge i donosi financijski plan za slijedeće plansko razdoblje
• imenuje komisije i povjerenstva, određuje im stav, zadaće i rokove odrade
• osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća
• upozorava na kršenja odredaba statuta nadležna viša tijela u sustavu HVIDR-e RH.
• Predlaže kandidate i kandidacijske liste
• O svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo HVIDR-a Grada Zagreba.
• Može donijeti odluku o udaljavanju s dužnosti bilo kojeg člana tijela udruge; ta odluka ujedno predstavlja zahtjev za vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti HVIDR-a Grada Zagreba.

 

Sjednice Predsjedništva
Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 31.

1. Sjednicu Predsjendištva Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad saziva predsjednik udruge u pravilu najmanje 1. Mjesečno. Na sjednicu Predsjedništva obavezno se poziva predsjednik Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad , koji istoj nazoči bez pravo glasovanja.
2. Sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od ½ članova Predsjedništva udruge.
3. Predsjedništvo udruge odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Predsjendištva.

 

Predsjednik Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 32.

1. Predsjednik Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad predstavlja i zastupa udrugu, odgovara za njen rad, te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad .
2. Predsjednik Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad po položaju je član Predsjedništva HVIDR-a Graga Zagreba.

 

Zadaće i ovlasti predsjednika Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 33.

1. Predsjednik Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad:
• brine o provedbi odluka Skupštine i Predsjedništva udruge
• saziva i vodi sjednice Skupštine udruge
• saziva i vodi sjednice Predsjedništva udruge
• priprema plan aktivnosti udruge
• brine o korištenju imovine udruge
• rukovodi odradom administrativnih, tehničkih i orgnaizacijskih zadaća u udruzi
• podnosi redovita izvješća o radu Predsjedništva Skupštine udruge
• saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Predsjedništva udruge

Članak 34.

1. Predsjednik Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad može:
• svojom odlukom ovlastiti dopredsjednika ili odrediti bilo kojeg člana Predsjedništva udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili izočnosti
• može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora udruge; odluka Nadzornog odbora u svezi «sporne» odluke je konačna.

 

Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 35.

1. Nadzorno tijelo Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad je nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad .
2. Nadzorni odbor ima tri člana: predsjednika Nadzornog odbora i dva člana.
3. Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad.

Članak 36.

1. Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad:
• izrađuje poslovnik o svom radu
• nadzire rad svih tijela udruge najmanje jednom tromjesečno
• nadzire rad izvršnog odbora u ograncima najmanje jedamput u dvije godine
• nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje udruge najmanje jdenom tromjesečno, te pazi da isto bude u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta
• podnosi redovita izvješća Skupštini udruge
• podnosi redovita izvješća Nadzornom odboru HVIDR-a Grada Zagreba.

Članak 37.

1. Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela udruge ili nadzor rada ogranka udruge.

 

Sjednice Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 38.

1. Sjednicu Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad saziva predsjednik Nadzornog odbora u pravilu svaka tri mjeseca, a ukoliko postoji potreba i češće.
2. Nadzorni odbor odluke donosi konsenzusom.

VI

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora članova tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 39.

1. Izbor za sva tijela i dužnosnike Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad obavljaju se tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata nego ih se bira.
2. Predsjednik udruge postaje kandidat za predsjedništvo udruge koji je dobio najviše glasova na izbornoj sjedinici Skupštine udruge.
3. Dopredsjednik udruge postaje kandidat za predsjedništvo udruge koji je drugi na listi za predsjedništvo, prema broji glasova na izbornoj sjednici Skupštine udruge.
4. Predsjednika i članove Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad bira se tajnim glasovanjem Skupštine udruge.
5. Izabrani su oni članovi tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad koji su dobili najviše glasova nazočnih članova skupštine Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad.

Članak 40.

1. Izborom ili imenovanjem člana udruge na predsjedničku funkciju u bilo kojem tijelu HVIDR-a Grada Zagreba ili bilo kojem tijelu HVIDR-a RH, izabranom članu prestaje mandat predsjednika u bilo kojem tijelu Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad.

 

Trajanje mandata

Članak 41.

1. Tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad biraju se na vrijeme od 4 godine, koliko traje i mandat članova tih tijela.
2. U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan.
3. Prestankom mandata tijela Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad prestaje i mandat njegovih članova.

VII

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 42.

1. Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela udruge.
2. Predsjedništvo HVIDR-a Grada Zagreba propisuje mjerila za izbor delegata u županijsku Skupštinu HVIDR-a, odnosno mjerila za predlaganje kandidata za tijela HVIDR-a Grada Zagreba, štujući pritom načelo pravične brojčane i teritorijalne zastupljenosti.
3. Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad sastavlja kandidacijsku listu za delegata u županijsku Skupštini HVIDR-a i kandidacijsku listu kandidata za tijela HVIDR-a Grada Zagreba na način propisan mjerilima iz prethodnog stavka ovog članka.

VIII

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 43.

1. Imovinu Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarine, obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti, dotacijom iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova, županija i fondova, pokretne i nepokretne stvari udruge, te druga imovinska prava.
2. Imovinom Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad može se raspolagati isključivo glede ostvarenja ciljeva udruge.

Članak 44.

1. Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad imovinu stiče:
• uplatom članarine članova udruge
• doticajem sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna općina, gradova, županija i fondova
• dobrovoljnim prilozima i darivanjem
• obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti

 

Financijsko poslovanje udruge Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad

Članak 45.

1. Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad neprofitna je udruga.
2. Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

 

IX

PRESTANAK UDRUGE, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

Članak 46.

1. Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad može prestati s radom odlukom Skupštine udruge koja mora biti donesena ¾ (tročetvrtinskom) većinom glasova evidentiranih članova udruge.
2. Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad može prestati s radom odlukom tijela državne uprave.

Članak 47.

1. Prestankom Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad njezina imovina pripada Zajednici udruga HVIDR-a Grada Zagreba.

 

X

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE HVIDR-A NOVI ZAGREB

Članak 48.

1. Članovima Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva udruge može se dodijeliti priznanje ili nagrada.
2. Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva udruge može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.
3. Zahvalnice, priznanja i nagrade dodijeluje Skupština Udruge HVIDR-a Novi Zagreb na prijedlog Predsjedništva Udruge HVIDR-a Novi Zagreb.
4. Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo udruge Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

 

XI

POČASNI ČLANOVI

Članak 49.

1. Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Novi Zagreb-Istok i Novi Zagreb-Zapad donosi odluku o počasnim članovima Udruge HVIDR-a Novi Zagreb-Istok i Novi Zagreb Zapad.

 

XII

EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE HVIDR-A NOVI ZAGREB

Članak 50.

1. Udruge HVIDR-a Novi Zagreb – Istok i Novi Zagreb – Zapad dužna je voditi evidenciju (popis) članova udruge.
2. Izgled i sadržaj članske iskaznice propisuje svojom odlukom Glavni odbor HVIDR-a RH temeljem članka 8. Stavak 5. Statuta HVIDR-a RH.

Članak 51.

1. Radi provođenja članka 10. Ovog Statuta, na temelju Odluke o udruživanju, Udruga HVIDR-a Novi Zagreb-Istok i Novi Zagreb-Zapad donosi ovaj Statut kojim se usklađuje sa odredbama Statuta HVIDR-a RH sukladno članku 59. Statuta HVIDR-a RH.

XIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 52.

1. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga.

 

U Zagrebu, 05. Prosinca 2010.

Predsjednik Skupštine HVIDR-a
Novi Zagreb-Istok i Novi Zagreb-Zapad
mr.sc. Valentino Rajković

Adresa

  • Trg Ivana Meštrovića 1
    HR-10020 Zagreb

Kontakt

  • +385 1 6646 923
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme

Ponedjeljak:   09-13
Četvrtak:   15-19

Pratite nas